Regulamin parkingu.

1. Parking przy Cargo jest parkingiem strzeżonym dla samochodów osobowych , płatnym. Parking jest czynny 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Opłata parkingowa naliczana jest według systemu dobowego – 24 godzinnego.  Po przekroczeniu naliczany jest następny dzień rozliczeniowy.

3. Opłata za parkowanie pobierana jest w biurze parkingu po przylocie i odbiorze auta tylko gotówką.

4. Przepakowanie bagaży między busem a autem może nastąpić tylko we wskazanym przez obsługę miejscu. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami.

5. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.

6. Cena za pozostawienie pojazdu jest wpisywana do pokwitowania, parking zastrzega sobie prawo do zmiany ceny z pokwitowania jeżeli godzina odbioru auta ulegnie zmianie.

7. Właściciel parkingu odpowiada za ewentualne szkody pomimo sprawowania należytego dozoru zgodnie z polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej do kwoty 100000 zł. W przypadku zdarzeń objętych polisą , wszelkie rozszerzenie są przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.

8. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

9. Na terenie Parkingu:
– obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 5 km/h,
– zakaz: używania klaksonu, blokowania przejazdów, zakaz parkowania na więcej niż jednym miejscu postojowym.
– obsługa wskazuje miejsca oraz wydaje auta (zawsze tylko z samym kierowcą) Zakazane jest samodzielne poruszanie się po parkingu.

10. Na żądanie pracownika Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

11. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.

12. Obsługa parkingu nie przyjmuje kluczyków od samochodów pozostawionych na parkingu.

13. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed wyjechaniem z miejsca postojowego. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem klienta z miejsca postojowego na którym mogła stać się szkoda.

14. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

15. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

16.Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia samochodu w przypadku gdy parking jest pełny a klient nie posiada rezerwacji parkingu na dany dzień.

17.Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu. Zatajenie tego faktu skutkować będzie wezwaniem policji nawet po wyjeździe klienta z parkingu.

18.Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

19.Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku nie zastosowania się do któregoś z punktów regulaminu może być wezwany patrol interwencyjny ochrony lub policja.

21. Parking nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak:
– wyrządzone przez innych klientów parkingu do kwoty odszkodowawczej 1000 złotych.
– pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur lub wcześniejszych uszkodzeń szyby.
– wynikające z działania siły wyższej np. opadów gradu.

22. Regulamin parkingowy  jest integralną częścią umowy z klientem. Poprzez wjazd na teren parking klient automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

23. Bilet parkingowy – pokwitowanie jest dokumentem wydawanym przez parking przy przyjęciu auta. Jest również potrzebny do odbioru auta. Należy go zachować i okazać obsłudze w celu naliczenia opłaty parkingowej po przylocie. W przypadku zgubienia pokwitowania obsługa ma prawo prosić o dokumenty potwierdzające faktyczne dane.